เทศบาลนครขอนแก่นเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีสว่างโนนทัน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยมี นางกลรัก ไชยราชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันเข้าร่วมด้วย สืบเนื่องจาก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชนเพื่อให้เป็นบุคคลที่พร้อมแก่การเรียนรู้ให้ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พระปลัดแสงสุรีย์ ญาณเมชี เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโนนทัน เป็นวิทยากร โดยในการอบรมครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 250 คน ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ในภาคเช้า ประกอบด้วย นักเรียนสายชั้นประถมศึกษา และนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา ในภาคบ่าย โดยในการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนา เด็ก เยาวชน ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และนำยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

แสดงความคิดเห็น