เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าว เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 “การประชุมภาคีในท้องถิ่น เพื่อสื่อสารข้อเสนอต่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน)”เวทีที่ 2 โดยมี นางปริญดา เอียสกุล ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และได้รับเกียรติจาก นางวิจารย์ ชูรัตน์ ผู้อำนายการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น, ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น , นายณัฐวุฒิ กรมภักดี ผู้จัดการศูนย์ประสานกลุ่มเพื่อคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น มาร่วมรับฟัง เสนอแนะ “เสียงสะท้อนและข้อเสนอความคิดเห็น ต่อการคุ้มครอง ดูแล คนไร้บ้าน-ไร้ที่พึ่งเมืองขอนแก่น ” ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามบันทึกข้อกลงว่าด้วยความร่วมมือ "การพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และขอทานในชุมขนร่วมกับเทศบาลนคร และเมืองพัทยา จำนวน ๒๕ จังหวัด" และจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนามาตรการและกลไก รวมถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น, เจ้าหน้าที่เทศกิจ, ตำรวจ, ผู้แทนคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง, เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น, นายสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น, นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3, จัดหางานจังหวัดขอนแก่น, เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น, มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก), เครือข่ายเยาวชนชายชอบ, มูลนิธิแคสเคด, สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัทขอนแก่นพัฒนา, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น, เจ้าหน้าที่ประสานงาน, เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้!พึ่งจังหวัดขอนแก่น และผู้ร่วมสังเกตการณ์ โดยการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 6 เวที ดังนี้ เวทีแรก คือ การประชุมประชาคมคนไร้บ้านเมือง ขอนแก่น เพื่อพัฒนาและคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อนำข้อเสนอจากกลุ่มคนไร้บ้าน และคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมาขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนามาตรการและกลไก ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งวันนี้เป็นเวทีที่ 2 เป็นการดำเนินกิจกรรมนำเสนอข้อมูล โดยคุณณัฐวุฒิ กรมภักดี ผู้จัดการศูนย์ประสานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น กล่าวถึง "สถานการณ์ปัญหาและข้อเพื่อการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง จากการประชาคมกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านเมืองขอนแก่น" พบว่าข้อมูลคนไร้บ้านและกลุ่มเสี่ยงไร้บ้านขอนแก่น ปี 2559 พบจำนวน 136 คน, ปี 2560 พบจำนวน 119 คน, ปี 2561พบจำนวน 146 คน.ปี 2562 พบจำนวน 68 คน ,ปี 2563 พบจำนวน 120 คน, ปี 2564 พบจำนวน 95 คน ปี 2566 พบจำนวน 85 คน ต่อด้วยเปิดวงแลกเปลี่ยนสนทนาทางสังคม (Dialogue) เพื่อรับฟังหน่วยงานภาคีเครือข่ายท้องถิ่นในการเชื่อมร้อยการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งเมืองขอนแก่น และประมวลสรุปข้อเสนอสำคัญจากภาคีเครือข่ายและการทำงานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งเมืองขอนแก่น โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามข้อตกลงบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการพัฒนางานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา และคุ้มครองสวัสดิภาพให้คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และผู้กระทำการขอทานตามบริบทและความต้องการของพื้นที่อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป.

แสดงความคิดเห็น