เทศบาลนครขอนแก่นรับการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น ผ่านระบบซูม (ZOOM) รอบแรก

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รับการประเมินการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น ผ่านระบบซูม (ZOOM) รอบแรก (ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครออนไลน์) โดยมี นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ,นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ,นายศรัณย์ เปานาเรียง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , นายสังวาล เมืองโคตร ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมรับการประเมินครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นมีความประสงค์ในการสมัคร การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทโดดเด่น และในวันนี้เข้ารับการประเมินรอบแรก (ตรวจเอกสารหลักฐานประเกอบการสมัครออนไลน์) ผ่านระบบซูม (ZOOM) และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สำหรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลบริหารการจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2565 และจะต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นหากมีความคืบหน้าประการใดจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น