เทศบาลนครขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร โดยมี ดร.ภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาล นางนงนุช ศรีวรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น.ส.ศิวาพร ปานเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง และพนักงานเทศบาลให้การต้อนรับ สำหรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และการประยุกต์เทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน โดยโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ครั้งนี้มี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน กรรมการชุมชน และพนักงานเทศบาล โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้บรรยายสรุปเรื่อง ขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ Smart City ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น