เทศบาลนครขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านนา และเทศบาลตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านนา และเทศบาลตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง โดยมี นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ดร.ภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาล นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ สำหรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านนา นำโดย นายสมคิด ปะสิ่งชอบ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลเนินพระ นำโดย นายบญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการชุมชนและพนักงานเทศบาล สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้มี จำนวน 200 คน ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้บรรยายสรุปเรื่อง ขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ Smart City และแนวทางในการบริหารจัดการชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการองค์กร

แสดงความคิดเห็น