เทศบาลนครขอนแก่นประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา , นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน , คณะครู และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ เรื่องการนำเสนอโครงการพัฒนาทักษะอังกฤษให้แก่นักเรียนในยุคปัจจุบันแบบครบ วงจรแบบ Onsite และ Online, เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566, การติดตามการจัดการการศึกษาตามรูปแบบ the school cluster management system, ติดตามสถานการณ์ โควิด-19 ในสถานศึกษา, เรื่องติดตามการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษา, เรื่องที่มาของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5+1 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลง, เรื่องการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง, เรื่อง ผลการอ่าน การเขียน การคิดเลข ภาคเรียนที่ 2/2565 , โครงการฝึกอบรมกิจกรรมวัฒนาธรรมไทยจีน , เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 , เรื่องการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 และการใช้จ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แสดงความคิดเห็น