เทศบาลนครขอนแก่นเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินทรัพย์และเทคนิควิธีการจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุฯ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนคร มอบหมายให้ นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการเปิดการอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินทรัพย์และเทคนิควิธีการจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุและฐานข้อมูลทรัพย์สินในระบบ e-LAAS การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุด้วยมือและในระบบ e-LAAS” โดยมี นางทิมาพร จันทรถง ผอ.สำนักคลัง นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางธัญวรัตน์ สานนท์ ผอ.ส่วนการโยธา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยาการในการบรรยาย สำหรับโครงการ“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินทรัพย์และเทคนิควิธีการจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุและฐานข้อมูลทรัพย์สินในระบบ e-LAAS การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุด้วยมือและในระบบ e-LAAS” นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีตัวแทนจากทุกสำนัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน

แสดงความคิดเห็น