เทศบาลนครขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร โดยมีนายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ในเรื่องการบริหารจัดการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการศูนย์ อปพร. และการบริหารจัดการองค์กรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ต่อไป ท้ายนี้ ทางเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ได้กล่าวชื่นชมเทศบาลนครขอนแก่นและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องการบริหารจัดการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการศูนย์ อปพร. และการบริหารจัดการองค์กรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น ให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังได้รับรางวัลต่างๆ สามารถนำเป็นแบบอย่างในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ ซึ่งเป็นการนำกลไกประชารัฐ เทคโนโลยี มาแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส และการกระจายอำนาจ พร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการการพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น