เทศบาลนครขอนแก่นประชุมซักซ้อมเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (BBL) พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (BBL) พ.ศ.2567 โดยมีรองนายกเทศมนตรี(นายมนตรี สิงหปุณณภัทร,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ,ดร.อรอนงค์ แสวงการ) เลขานุการนายก (นายณัฐกร ศรีนวกุล,นายธนกฤษ์ ลิ้มติยะกุล ,นายสพัฒน์ พงษ์เพียรจันทร์) นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สำหรับการประชุมประชุมซักซ้อมเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (BBL) พ.ศ.2567 เทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล จึงได้มีการซักซ้อมดังกล่าว และเพื่อให้การจัดทำงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป.

แสดงความคิดเห็น