รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น” โดยมี นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ดร.วรวุฒิ อันปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน, นางนิรมล ศิริหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม, นางบุณยนุช บุญปัญญาวัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน, นายทวีศักดิ์ พรมมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ สำหรับโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีกลุ่มเด็กและเยาวชน จาก 14 โรงเรียน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ กลุ่มสภานักเรียนจาก 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร และกลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน140 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้รับสนับสนุนวิทยากรจาก TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการการศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆของกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆของเด็กและเยาวชนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน ตลอดจนความพร้อมที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคคล ชุมชนของตนเองต่อไป

แสดงความคิดเห็น