เทศบาลนครขอนแก่นต้อนรับคณะกรรมการประเมินเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6 โดยมีนายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ,น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฯ ,นางทิมาพร จันทรถง ผู้อำนวยการสำนักคลัง ,นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ,พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้สมัครเข้าร่วม โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อนปี 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลนครขอนแก่นผ่านการคัดเลือก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินให้คะแนนเทศบาลนครขอนแก่นในวันนี้ โดยทางเทศบาล นำเสนอผลงานโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen Low Carbon City) ต่อ คณะกรรมการประเมินเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อนปี 6 นำโดย นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ,นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ,น.ส.ดวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย นักวิชาการชำนาญการ สำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำหรับช่วงบ่าย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ ,เยี่ยมชม โซลาร์เซลล์ตลาดสดเทศบาล 1 และเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ก่อนเดินทางกลับต่อไป

แสดงความคิดเห็น