เทศบาลนครขอนแก่นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เป็นพื้นที่ปลอดกัญชาและกัญชง

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาและกัญชง” โดยมี เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายสมภพ วงษ์ก่อ , นายกฤษฏ์ สว่างไสว) , ดร.โกเมน กันตวธีระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ , นายณัฐกร ศรีวรกุล , สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวนริสศรา เรืองศร , นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ ) , นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล , นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา , นายศรัณย์ เปานาเรียง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา , คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล , คณะครู , พี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง สำหรับ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน ให้เป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาและกัญชง” สืบเนื่องมาจาก การปลดล็อกกัญชาจากสารเสพติดเป็น ‘สมุนไพรควบคุม’ ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนครอบครองกัญชาได้อย่างเสรี แม้จะมุ่งการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และดูแลสุขภาพ แต่สำหรับการใช้กัญชาสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่เป็นผลดี เพราะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมอง อาการทางจิตและระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายของนักเรียน ได้ ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ประกาศนโยบายห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสม ส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในสถานศึกษาโดยเด็ดขาด และให้สถานศึกษาเร่งสื่อสารกับนักเรียนเพื่อให้รู้เท่าทันป้องกันการนำกัญชาหรือกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งปรับหลักสูตร การเรียนการสอนให้เยาวชนรู้คุณและโทษของกัญชา เพราะพบว่า ขณะนี้มีการแปรรูปกัญชา ในอาหารมากขึ้น เช่น คุกกี้ ขนมเบเกอรี่ น้ำผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงยังพบว่ามีประชาชนเสียชีวิตจาก การใช้กัญชาแล้วแพ้มาแล้ว ดังนั้น จะเร่งทำความเข้าใจในประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน สำหรับมาตรการเฝ้าระวังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จะมีครูทำหน้าที่ในการดูแลอาหาร ขนม สวัสดิการต่าง ๆ ที่เข้าสู่โรงเรียน ดังนั้น มุมหนึ่ง เราต้องจัดการกำกับให้ไม่มีอาหาร หรือไม่มีการเอากัญชา หรือผลิตภัณฑ์กัญชาใด ๆ เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเลย ด้วยเหตุผลที่ว่า การบริโภคในเด็ก จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ เราต้องกำกับควบคุมเรื่องนี้ค่อนข้างสูง นี่คือของความเสี่ยงที่จะมีสารเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์พี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นว่า ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนนายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการไปยังผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้นำอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้ามาจำหน่ายในโรงเรียนอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ยังให้สำรวจสถานประกอบการรอบรั้วโรงเรียน มีร้านไหนที่ขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาและให้มีข้อแนะนำแก่ ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่นและเครือข่ายด้านสาธารณสุขจะจัดทำเอกสารให้ความรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีข้อแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญที่สุด คือ การนำกัญชาเป็นส่วนผสมในอาหารเนื่องจากว่ากัญชามีหลากหลายสายพันธุ์ ดังนั้นจะนิ่งนอนใจไม่ได้จะต้องให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโดยเร็วที่สุด ในปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา, เป็นความร่วมมือกับสำนักสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่ในการตรวจร้านอาหารในโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจในการรับประทานอาหารในโรงเรียนปลอดส่วนผสมของกัญชา 100%

แสดงความคิดเห็น