เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีรองนายกเทศมนตรี( นายมนตรี สิงหปุณณภัทร,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ,พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ) เลขานุการนายก (นายสมภพ วงศ์ก่อ ,นายกฤษฎ์ สว่างไสว) นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา แสนสอาด ,นางอารีย์ สุรารักษ์) ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. รายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อสะสมมีแนวโน้มมากขึ้น เพื่อการควบคุมป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม หากผลการตรวจ ATK เป็นบวก (ติดเชื้อ) สามารถโทรแจ้งติดต่อสายด่วนได้ที่เบอร์ 1330 หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน 2.รายการรายรับจริง-จ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2565 3.รายการความพึงพอใจของประชาชนในการย้ายสถานที่ชำระภาษี(ชั่วคราว) ไปโรงแรมพลูแมน 4.รายงานยอดรับจริงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ เดือน เมษายน 2565 5.รายงานการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 6.รายงานผลการช่วยเหลือผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) 7.รายงานการเตรียมความพร้อมในการรับมืองพายุฤดูร้อน และอุทกภัยในพื้นที่ 8.แจ้งปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 9.รายงานการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติราชการด้วยความมานะอุตสาหะ ประจำปี 2564

แสดงความคิดเห็น