เทศบาลนครขอนแก่นร่วมเสวนาเรื่อง "โอกาสในการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งและการพัฒนาเมือง"

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงงานผลิตรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมบรรยายเสวนาเรื่อง "โอกาสในการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งและการพัฒนาเมือง" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ( บพท.), อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง ( เคเคทีที) จำกัด, อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผน มทร.อีสาน, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการโปรแกรม 15 หน่วยบริหารจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ( บพท.) และ นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ท่านรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น, พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน, พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS, นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, นายณัฐกร ศรีนวกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, เครือข่ายบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้ให้ความสนใจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สำหรับบรรยายเสวนาเรื่อง "โอกาสในการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งและการพัฒนาเมือง" เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเมืองและการเสนอทางออกการลงทุนระบบขนส่งมวลชนระดับเมือง หลังโควิด 19 จัดโดย บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง ( เคเคทีที) จำกัด ร่วมกับ โครงการขอนแก่นศึกษา : Learning city ( บพท. ) / สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย / กฎบัตรไทย/ สมาคมการผังเมืองไทย / เครือข่ายเทศบาลและบริษัทพัฒนาเมือง สนับสนุนโดย หน่วยบริหารจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ( บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( บพข.) จัดขึ้นในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถรับชมการบรรยายเสวนาย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cSa9ckpqh_/

แสดงความคิดเห็น