เทศบาลนครขอนแก่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานก้าวท้าใจและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานก้าวท้าใจและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างสุขภาพดีในสถานศึกษาด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเจตจำนงดังกล่าวอย่างยั่งยืน ทุกหน่วยงานในบันทึกความร่วมมือนี้ จึงมีความเห็นพ้องกันกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันดังต่อไปนี้ โดยหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น คือ กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ และพัฒนาให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งถ่ายทอดให้นำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ สนับสนุนและผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ และส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการดำเนินงานภายใตบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ และกำกับติดตามให้สถานศึกษามีการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น