เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 16/2565 ผ่านระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ร่วมประชุม“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 16/2565 ผ่านระบบซูม นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล, นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ และนางนิภาธร พงศาปาน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดขอนแก่น, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น โดยใช้พื้นที่ของห้องประชุมชั้น 2 ของโรงแรมวีวิช ขอนแก่น ซึ่งรองรับผู้ยืนยันติดเชื้อได้ จำนวน 80 เตียง และในอนาคตหากมีจำนวนผู้ยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็จะขยายจำนวนเตียง เพิ่มอีก 30 เตียง โดยใช้ห้องประชุมชั้น 8 ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้ 1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 424551 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 237661 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 466293 4. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 009900 ต่อ 4728, 4729 5. ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 227695 6. ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 225860 7. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 239538 8. หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 242101 9. หน่วยบริการปฐมภูมิ นศ.มข. หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 203454 10. หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 หมายเลขโทรศัพท์ 043-203455 หรือติดต่อผ่านประธานชุมชน หรือ อสม. ในชุมชนของท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยบริการ ปฐมภูมิในพื้นที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ สำหรับประชาชนผู้เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูง หรือผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย กลุ่ม Test &Go หรือ Sandbox ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเข้าเมืองมาแล้ว 5-6 วัน สามารถเข้ารับบริการตรวจ ATK ตามสิทธิ์ได้ฟรี ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น