เทศบาลนครขอนแก่นประชุมถอดบทเรียนกรณีไฟไหม้ป่าบึงทุ่งสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร,พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ), นายกฤษฏ์ สว่างไสว เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล,นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น, นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา,นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมถอดบทเรียนกรณีไฟไหม้ป่าบึงทุ่งสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากมีเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณบึงทุ่งสร้าง เมื่อวันที่ 15 และ 25 ธันวาคม 2564 ซึ่งสาเหตุคาดว่าเกิดจากการจุดไฟเผาหญ้าในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นบริเวณวงกว้างของบึงทุ่งสร้าง จนส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงกว่าปกติ และทั้งพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นที่มีต้นหญ้าสูง ทำให้การลงพื้นที่ไประงับเหตุเป็นไปได้ยาก โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ดูแลพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมกับแผนในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาตัดสินใจ พร้อมทั้งได้นัดหมายการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น