เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นใหม่

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นใหม่ โดยมี รองนายกเทศมนตรี ( นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง, พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ ), นายกฤษฎ์ สว่างไสว เลขานุการนายก, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ( นางกฤษณา แสนสะอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ), นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง, นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง, นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นายศรันย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอและ เหมาะสมต่อการให้บริการประชาชน สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

แสดงความคิดเห็น