เทศบาลนครขอนแก่นเปิดตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิด “ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว) โดยมี นางบานเย็น ทูหนองโอง ตัวแทนจากกลุ่มผู้ค้ากองทุนตั้งตัว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ , นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง, พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ ) เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายสมภพ วงศ์ก่อ,, นายกฤษฎ์ สว่างไสว , นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ, นายบุญสม วิจารจันทร์ ) นายกมล กิจกสิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล (น.ส.นริสศรา เรืองศร , นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ, น.ส.ณัชชา แสงสุรศักดิ์ , นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ , นายณัฏฐกฤษยิ์ พฤกษะศรี , น.ส.เกศินี วายทองคำ , นายสรกฤช ศรีปาน , นายรัชตะ รัชตะวินิจ) , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (นางสุมารินทร์ กาญจนวรางกูร , นายวิษณุ อัครมุต , นายณัฐกร ศรีนวกุล) , นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา แสนสอาด , นายสุปัทม์ ทองรัตน์) ผู้อำนวยการสำนัก / กอง , และพี่น้องพนักงานเทศบาล พี่น้องชุมชน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สำหรับ โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว) ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพมากกว่า 15 หลักสูตร ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม ส่งเสริมสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มอาชีพ เช่น พื้นสำนักงานเทศบาลนคร ขนแก่น ถนนคนเดิน ตลาดสีเขียวขอนแก่น งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น และ ออกบูธร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ท้ายสุดนี้ การเปิดตลาดนัดกองทุนตั้งตัวในครั้งนี้ มีเครือข่ายร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ร้าน แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัว จํานวน 10 ร้าน ตลาดสีเขียวเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 ร้าน OTOP อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 12 ร้าน และประชาชนทั่วไป 2 ร้าน โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่นำมาจำหน่าย ได้ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว และจะดำเนินการ เปิดตลาดในทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่น (บริเวณข้างสำนักการคลัง) ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน มาเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มอาชีพชุมชน , สินค้า OTOP , สินค้าตลาดสีเขียว เพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ มีอาชีพ ที่ยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น