เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 และให้นโยบายการจัดการศึกษา โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก (นายสมภพ วงศ์ก่อ ,นายกฤษฎ์ สว่างไสว) สมาชิกสภาเทศบาล (นายบุรินทร์ เอกบุรินทร์ ,นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ) นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา แสนสอาด นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มติเห็นชอบให้ นายยุทธ วงษ์ศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธาน และเห็นชอบให้ นายนิกร นวโชติรส อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทสบาลบ้านสามเหลี่ยม กับ ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษา พร้อมทั้งนัดหมายการประชุมในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น