เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 9/2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 9/2564 โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง,พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ), นายกมล กิจกสิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, นายกฤษฏ์ สว่างไสว เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น, นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ,รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง,ผู้บริหารสถานศึกษา,หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม วาระสำคัญในการประชุมมีดังนี้ 1.ท่านนายกเทศมนตรีได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆระดับจังหวัดและระดับประเทศดังนี้ 1.การคัดเลือกผู้บังบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2563 บุคลากรครูจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลางได้รับรางวัล 2 ท่านคือ 1.ด.ร.สมหวัง รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ได้รับการคัดเลือก “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา” 2.นายวีระพล เพรงมา ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือก “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน” 2.การประกวดจัดโดยสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1.โครงการโรงเรียนเราสะอาด(New Normal Clean School) ปี 2563 -โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 -โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ได้รับรางวัลชมเชย 2.การประกวดสื่อกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม -โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 3. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) -โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้รับรางวัลผ่านเข้ารอบการประกวด ระดับประเทศ กลุ่ม A จากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,641 โรงเรียน ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จำนวน 10 โรงเรียน โดยระเบียบวาระในการประชุมมี ดังนี้ 1.การรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. การรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโฮมมูนมัง 3.การรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงบึงแก่นนคร 4.การรายงานการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆของเทศบาลนครขอนแก่น 5.การรายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 6.การจัดงานบุญคูณเมือง 7.การรายงานตัวพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น