เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ( นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ ), ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ รองประธานสภาเทศบาล, เลขานุการนายกเทศมนตรี ( นายกฤษฎ์ สว่างไสว, นายสมภพ วงศ์ก่อ ), ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก, สมาชิกสภาเทศบาล ( นางสาวณัฐนิชา บุษมงคล, นายสุเทพ บัวภา, นายสรกฤช ศรีปาน, นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์, นายณัฏฐกฤษยิ์ พฤกษะศรี, นางสาวธัญชนก สิทธิไกรพงษ์, นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ, นางสาวเกศินี วายทองคำ, นายโสภัณ ชาญป่าไพร, นายธนิต สมยา, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์, นางสาวพุทธธิตา ดิลกกัลยากุล ) นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ( นางกฤษณา แสนสอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ) นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง, หัวหน้าส่วนงาน, ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และองค์กรภาคประชาชน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระสำคัญดังนี้ 1.นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ คุณบุญเลี้ยง ผุยน้อย และ คุณวิเชียร ผุยน้อย ที่มอบที่ดินให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 2 แปลง ( แปลงที่ 1 พื้นที่จำนวน 22.5 ตารางวา, แปลงที่ 2 พื้นที่จำนวน 25.6 ตารางวา ) 2.นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีมอบถุงทองพระราชทานและพระบรมฉายาลักษณ์ ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 7 ชุมชน 3.นายกเทศมนตรี พบปะพี่น้องชุมชน พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อรองรับนโยบายการเปิดเมืองของประเทศและจังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (การแต่งกาย : ชุดขาว) - เวลา 08.00 น. พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 65 ปี พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี - เวลา 17.30 น. พิธีสวดนพเคราะห์ (จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม) วันที่ 4 ธันวาคม 2564 (การแต่งกาย : ชุดขาว) - เวลา 17.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สวดมนต์เมือง และอธิษฐานจิต วันที่ 5 ธันวาคม 2564 (การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพโทนเหลือง) - เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติซึ่งการจัดงานงานในครั้งนี้ มีจุดคัดกรองเข้า-ออก จำนวน 4 จุด มีการจำกัดจำนวนคนที่ร่วมงาน เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีวาระอื่นๆ ดังนี้ 4. แจ้งความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดย ตัวแทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 5.สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อในเขตเทศบาล 6.โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 7.การคืนและยืนยันข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับฐานข้อมูลคนพิการ 8.แจ้งเรื่องการเลือกคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบการทรวงมหาไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 9.ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ( กองทุนตั้งตัว )

แสดงความคิดเห็น