เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมหาแนวทางปรับโฉมโฮงมูนมังเมืองขอนแก่นแห่งใหม่

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมหาแนวทางปรับโฉมโฮงมูนมังเมืองขอนแก่นแห่งใหม่ โดยมีนายสมภพ วงษ์ก่อ เลขานุการนายก , นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล , นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา , นายศรันย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , ผศ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. , รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. , นายชาญณรงค์ บุริสตระกุล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น , นางสาวณัฎฐิญา ตันทสุว เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น , นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ , นายศุภวัฒร นามคำ สถาปนิก และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากโฮงมูนมังเมืองขอนแก่นที่เดิม ตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ไม่โดดเด่น เพราะตั้งอยู่ใต้อัฒจันทร์สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร สภาพอาคารปัจจุบัน มีสภาพชำรุด ประกอบกับเกิดปัญหาหลังคารั่ว จากด้านบนอัฒจันทร์ และมีน้ำรั่วซึมเข้ามาด้านข้างตลอดเวลา และเนื้อหาการจัดแสดงมีการชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ รวมทั้งรูปแบบการจัดแสดงไม่ทันสมัยหรือไม่น่าสนใจ และเครื่องปรับอากาศเป็นระบบเก่ามีอายุการใช้งานเป็นเวลานานทำให้มีการซ้อมแซมอยู่บ่อยครั้งซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณมาก ตลอดจนภายในตัวอาคารมีความเสื่อมโทรม ชำรุด ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ สำหรับการประชุมหาแนวทางปรับโฉมโฮงมูนมังแห่งใหม่โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นแห่งใหม่ ได้ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า นับจากนี้จะมีแผนดำเนินการ ดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน พื้นที่การก่อสร้าง และขออนุญาตใช้พื้นที่ 3.กำหนด TOR 4. เซ็นสัญญา 5.กำหนดเนื้อหา 6.พิจารณาแบบร่างอาคาร และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 7 .เสนองบประมาณ ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้เมืองเมืองขอนแก่น (โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นแห่งใหม่) เพื่อให้โฮงมูนมังเกิดความหลากหลายมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น , ปรับโฉมโฮงมูนมังที่มีชีวิต , ความเป็นอัตลักษณ์ของเมือง , มีหอเกียรติยศ ฮีต12คลอง14 , สร้างสำนึกรักท้องถิ่นให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ , เกิดความหวงแหนในชุมชนของตนเอง , และการตอบสนองยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น เรื่อง MICE CITY ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น