เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ( นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง, พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ ), เลขานุการนายกเทศมนตรี ( นายกฤษฎ์ สว่างไสว, นายบุญสม วิจารณ์จันทร์ ), นายกมล กิจกสิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ( นางกฤษณา แสนสอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์, นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด, นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง, นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, หัวหน้าส่วนงาน, และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการประชุมเตรียมจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 ได้มีการหารือความคืบหน้าในการจัดงาน การเตรียมการตกแต่งเมือง ประกอบด้วย การประดับตกแต่งต้นไม้ให้สวยงามตามสวนสาธารณะ , เกาะกลางถนน ,การประดับตกแต่งไฟ ( ศาลหลักเมือง, กระติบข้าวเหนียวยักษ์, สวนประตูเมือง, และสี่แยกสามเหลี่ยม) ไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลัก รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน รองรับความสะดวกในการเดินทาง เพื่อเตรียมรับมาตรการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ทั้งนี้ งานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อรองรับนโยบายการเปิดเมืองของประเทศและจังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (การแต่งกาย : ชุดขาว) - เวลา 08.00 น. พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 65 ปี พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี - เวลา 17.30 น. พิธีสวดนพเคราะห์ (จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม) วันที่ 4 ธันวาคม 2564 (การแต่งกาย : ชุดขาว) - เวลา 17.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สวดมนต์เมือง และอธิษฐานจิต วันที่ 5 ธันวาคม 2564 (การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพโทนเหลือง) - เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ท้ายสุดนี้ ภายใต้การจัดงานกิจกรรมบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 ได้มีจุดคัดกรองเข้า-ออก จำนวน 4 จุด ได้เน้นย้ำถึงการจัดกิจกรรมเน้นงานบุญ มีการจำกัดจำนวนคนที่ร่วมงาน เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น