เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมเตรียมการเปิดจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ททท.สำนักงานขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ, นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง) ร่วมประชุมเตรียมการเปิดจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม และ นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น, นางธนิสรา สิงหกุล นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ ท่าอากาศยานขอนแก่น, นางวัสนันท์ ศรีเล็ก นักวิชาการขนส่งชำนาญกา ท่าอากาศยานขอนแก่น, ร.ต.อ.หญิงสายสมร พวงชมภู สถานีตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้า จ.ขอนแก่น, นางสาวณัฏฐิญา ตันทสุข เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, พ.ต.ท.พีระฉัตร สาขา สภ.เมืองขอนแก่น, สสจ.ขอนแก่น และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการเปิดประเทศ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเปิดประเทศภายใน 120 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งต้องอาศัยการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ แต่ขณะเดียวกันให้คำนึงถึงการป้องกันควบคุมโรค และความปลอดภัยของประชาชนร่วมด้วย โดยจังหวัดขอนแก่นได้ถูกกำหนดอยู่ในแผนการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย ระยะที่ 2 (1-31 ธันวาคม 2564 ) โดยมีวาระการประชุมสำคัญดังนี้ 1.หารือแนวทางการเตรียมการเปิดจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล ของจังหวัดขอนแก่น, 2.แบบประเมินตนเองสำหรับพื้นที่ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวฯ ให้แต่ละจังหวัดที่อยู่ในแผนกรอกข้อมูลเพื่อประเมินตนเอง นำเสนอประกอบการตัดสินใจการเปิดเมืองตามแผนฯ และ การประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA+, 3.การเตรียมความพร้อมตามนโยบายการเปิดประเทศฯ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้า เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็น