เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการการจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2 / 2564 โดยมี นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , นางนภาวรรณ นายจะหมื่น ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ผู้แทน ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น , นายกฤษฏิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น , นายพิชัยยา ตุระซอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น , นายชู สุดสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น , นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพฯ , นางนัชชา ศรีโนนชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาค่าเช่าทรัพย์สิน ของเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวฯ

แสดงความคิดเห็น