เทศบาลนครขอนแก่นประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาล และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น ทำหน้าที่ประธานในการประชุม สำหรับการประขุมสภาเทศบาลนครขอนแก่นในครั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลได้นำเสนอญัตติเพื่อขอรับการเห็นชอบจากสภาเทศบาล จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.ญัตติรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่แก้ไข เทศบาลนครขอนแก่น 2.ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดการรับคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประขุมสมาชิกสภาเทศบาล อาคารป้องกันฯ และกำหนดให้มีการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาล อาคารป้องกันฯ ตลอดจนได้กำหนดให้มีการเปิดประขุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อลงมติในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล ท้ายสุดนี้ การประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการประขุมภายใต้กรอบแนวคิดในการทำงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น