เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะทำงานโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ( Khon Kaen Low Carbon City ) และรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนตำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน โดยมี นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี, นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน, นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, รศ. ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา, ดร. พัฒนพงศ์ โตภาคงาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้รายงานผลสรุปการดำเนินโครงการ สำหรับการประชุมคณะทำงานโครงการคนขอนแก่นหัวใจหัวใจไร้มลพิษ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ( Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand ) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการเรือนกระจก ( องค์การมหาชน ) หรือ อบก.โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UNDP ) โดยมี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ได้สินสุดการดำเนินโครงการในวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จึงได้มีการประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนตำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน จากที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งได้มีการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเมืองคาร์บอนต่ำในระดับองค์กรและระดับเมือง เพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น