เทศบาลนครขอนแก่นให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 1 เข็มที่ 2 (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ วันที่ 7)

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 1 เข็มที่ 2 (ภายใต้งบประมาณการสั่งซื้อวัคซีนของเทศบาลนครขอนแก่น) โดยวันนี้มีการให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผู้ฉีด) และกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากกองบังการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในครั้งนี้ด้วย สำหรับวันนี้เป็นวันที่ 7 ของการที่เทศบาลนครขอนแก่นให้บริการแก่ประชาชนในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 1 เข็มที่ 2 โดยมีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2564 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอความร่วมมือให้ประชาชนมาตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้รับนัดหมาย โดยสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 คือ 1.ใบนัดจากโรงพยาบาล หรือการนัดผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” 2.บัตรประจำตัวประชาชน 3.ใบคัดกรองของโรงพยาบาล (สามารถรับได้ที่หน้างาน) และขอความร่วมมือในการโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการฉีดวัคซีนของประชาชน ซึ่งหากประชาชนมีความสงสัยสามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 043 -224031 / 043-225525 ในวันเวลาราชการ ท้ายสุดนี้เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณ จังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,โรงพยาบาลขอนแก่น ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ,โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น , ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ,เครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่น.

แสดงความคิดเห็น