เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการประเมินและติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห คณะกรรมประเมินและติดตามแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ รองประธานสภา, นายอาณากร มาศอรมพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล, นางสาวเกศินี วายทองคำ สมาชิกสภาเทศบาล, นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และตัวแทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการประชุมครั้งที่ 3/ 2564 ในการประชุมมีการคัดเลือกประธานกรรมการชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยการเชิญกรรมการผู้ที่มีอายุมากที่สุดที่อยู่ในที่ประชุม คือนายกฤษณวรุณ ไชยนิจ เป็นประธานชั่วคราวจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มติที่ประชุม ให้ นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ เป็นประธานกรรมการ, นางอินทิรา ฆารเจริญ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ - กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1.เชิงปริมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการรวบรวมผลดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 2.เชิงคุณภาพ 2.1 ฝ่ายเลขานุการดำเนินการคัดเลือกโครงการจากแผนดำเนินงานที่เป็นโครงการตามนโยบาย Smart City และโครงการที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโครงการการรับมือการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนา โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการมานำเสนอต่อที่ประชุม 2.3 กรณีการเพิ่มการมีส่วนร่วมภาคประชาชน คณะกรรมการสามารถรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนโดยรวบรวมข้อมูลเพื่อมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 2.4 คณะกรรมการพิจารณา ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) ของโครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ 3.ฝ่ายเลขานุการดำเนินการสรุปข้อมูลการติดตามและประเมินผล ในข้อ 1 ในส่วน ข้อ 2 ให้คัดเลือกโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือโครงการนโยบาย Smart City และโครงการที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโครงการการรับมือการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงโครงการตามนโยบายสำคัญอื่นๆ มาให้คณะกรรมการฯ คัดเลือก เพื่อเชิญสำนัก/กอง มานำเสนอในที่ประชุมต่อไป สำหรับความคืบหน้าการประชุมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น