เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำรายละเอียดประเมินไมซ์ซิตี้ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำรายละเอียดประเมินไมซ์ซิตี้ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมี วาระสำคัญๆดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำรายละเอียดประเมินเมืองไมซ์ซิตี้จังหวัดขอนแก่น ,หลักเกณฑ์การประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ขั้นตอน และกรอบระยะการตรวจประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)) และพิจารณาเรื่องการประเมินเมืองศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ ตามโครงการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ (Mice City Review/Audit) ปี 2564 จังหวัดขอนแก่น (สสปน./สรอ.) ตามที่จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ลงนามความร่วมมือเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 โดยในปี พ.ศ.2564 สสปน.กำหนดดำเนินโครงการทบทวนและประเมินศักยภาพเมือง (MICE City Review/Audit) โดยได้ปรับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และพิจารณาเห็นว่าในปี พ.ศ.2564 ควรดำเนินการทบทวนและประเมินศักยภาพความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์การประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ สสปน.กำหนดขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น