ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีประธานชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนเขต 1 และเขต 4 จำนวน 150 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ สำหรับโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน โดยการกระจายงาน กระจายรายได้และภารกิจให้ชุมชนดำเนินการ ภายใต้นโยบาย “เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่” โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภารกิจ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น 2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก 3.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดของถนนสายรอง 4.โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน 5.โครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง 6.โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการการรักษาความสะอาดชุมชนของตนเอง, การบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการ, บรรยายหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการ, การตรวจประเมินโครงการ และมีการพูดคุยซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเสนอปัญหาในการทำงาน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม มีการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ในแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน สร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น