เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลฯ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ และการหาแนวทางแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครขอนแก่น และเรื่องการหาแนวทางแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุข นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมกรสาธารณสุข นางนัชชา ศรีโนนชัย น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ หัวหน้าฝ่ายนิติกร นายรังสรรค์ วรวงษ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย พนักงาน เทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม พิจารณาทั้ง 2 เรื่องร่วมกัน โดยในประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่น จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น