เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมครั้งนี้ สำหรับการประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 , เพื่อทราบการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด , เพื่อทราบการสนับสนุนแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติรชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด , เพื่อทราบการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และเพื่อพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แสดงความคิดเห็น