เทศบาลนครขอนแก่นประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมสีโห นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา นายกวี ศิริชาติวาปี ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล นายศรัณย์ เปานาเรียง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงการเก็บข้อมูลซึ่งมี 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน และ ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของเทศบาลนครขอนแก่นเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เรียกว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)" โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

แสดงความคิดเห็น