เทศบาลนครขอนแก่นร่วมหารือกับคณะทำงานการสำรวจผลกระทบโครงการระบบรถไฟทางคู่ 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย วราพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง หารือร่วมกับคณะทำงานการสำรวจผลกระทบโครงการระบบรถไฟทางคู่ เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อทำการสำรวจ 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ชุมชนเหล่านาดี 12 , ชุมชนโนนหนองวัด 1-2 , ชุมชนคุ้มวุฒาราม , ชุมชนหลักเมือง , ชุมชนหนองวัดพัฒนา , ชุมชนมิตรภาพ , ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 , ชุมชนเทคโนภาคฯ ด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทเทสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ โครงการะบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทาง ถนนจิระ-ขอนแก่น) และการสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นส่วนหนึ่งของติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการในระยะเปิดดำเนินการ เพื่อนำมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสำคัญส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)เพื่อพิจารณาต่อไป โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการสำรวจด้านเศรษฐกิจและ สังคม โดยใช้แบบสอบถาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะทำงานได้เข้ารายงานตัวต่อจังหวัดก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้น และจะปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศจังหวัดอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการสำรวจมีผลประการใด เทศบาลนครขอนแก่น จะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ

แสดงความคิดเห็น