นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า ทางเทศบาลนครขอนแก่นมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการแพร่ระบาดรอบใหม่ และที่ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายจังหวัด ที่มีศักยภาพทางการคลัง มีเงินสะสมเพียงพอ จึงมีแนวคิดตรงกันกรณีการสนับสนุนการใช้เงินสะสมของท้องถิ่นในการจัดซื้อ จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนำเงินสนับสนุนให้รัฐบาลจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเองมีความพร้อมในการสนับสนุนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้ง 110,000 คน เพราะหากรัฐบาลฉีดได้ 30 ล้านคน ท้องถิ่นที่มีศักยภาพช่วยกันกระจายอีกกว่า 10 ล้านคน จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทางการแพทย์ ที่สามารถฉีดยาให้อย่างทั่วถึง เทศบาลนครขอนแก่นจึงหาแนวทางเพื่อหารือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภาระงบประมาณ หากรัฐบาลสามารถกำหนดระเบียบให้ท้องถิ่นใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นเองเพื่อจัดซื้อวัคซีนและฉีดให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งขณะนี้กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากสามารถดำเนินการได้จะเร่งรัดดำเนินการโดยทันที โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวต่ออีกว่า "กรณีการจัดซื้อนั้น อาจจะเป็นการจัดซื้อผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งซื้อในราคาเดียวกันทั้งประเทศ จากนั้นกระจายในแต่ละจังหวัดที่สั่งซื้อ แล้วให้บริการประชาชน ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัคซีน คาดว่าคนละ 500-1,000 บาท ขณะนี้สมาชิกสภาพร้อมประชุมเสนอแนวคิดนี้ นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเงินสะสมที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อการเบิก-จ่ายหรือไม่ ขณะนี้พบว่างบประมาณจัดซื้อวัคซีนในวงเงินกว่า 100 ล้านบาท เทศบาลเองจะมีการหารือไปถึงงบประมาณเพิ่มเติมกรณีที่เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วแจกจ่าย และทำการฉีดวัคซีนให้กับชุมชน ซึ่งอยู่ในรายละเอียดที่ศูนย์แพทย์ฯ ในสังกัดเทศบาลฯ จะต้องพูดคุยกันในรายละเอียดให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องอยู่ในมาตรการคุมเข้มจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น ส่วนการกำหนดนโยบายในการจัดซื้อด้วยงบของท้องถิ่นเอง ว่าจะซื้อได้จำนวนเท่าใด มีการจัดสรรมาให้ในระดับพื้นที่อย่างไร คงต้องรอความชัดเจน ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้ในภาพรวม และ อปท.ทั่วทั้งประเทศก็พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อคนในชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเองในเรื่องนี้อย่างพร้อมเพรียงและพร้อมกันอย่างแน่นอน" หากมีความคืบหน้า เทศบาลนครขอนแก่นจะนำเสนอให้ประชาชนรับทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น