เทศบาลนครขอนแก่นประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครขอนแก่น (อสม.) ประจำเดือนมกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลนครขอนแก่น (อสม.) ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล, นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล ( นางสาวภาสินี ธีรภานุ, นายกฤษฏ์ สว่างไสว, ดร.จันทนภา แสวงการ, นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์, นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ, นางวรินทร์พร ณิชาภัทรนารากุล, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์, ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง ) นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายวิรัช เหลาสะอาด ประธาน อสม. , พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาล และสมาชิกเครือข่ายสาธารณสุขในเขตเทศบาลกว่า 200 คน ร่วมประชุม โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเยียวยา พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยขอให้ อสม.ป้องกันตนเองด้วยมาตรการสูงสุดเพื่อความปลอดภัย และขอให้สำนักการสาธารณสุขฯ ประสานส่งข้อมูลให้อสม.เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน โดยยังต้องคำนึงถึงการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่าง หรือ แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) และในโอกาสเดียวกันนี้ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการทอดผ้าป่าของศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 มกราคม 2564 เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์สร้างสุขเป็นต้นแบบและแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุเป็นการบริการสาธารณะ เป็นศูนย์รวมในการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีวาระอื่นๆในการประชุม ได้แก่ แจ้งสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค, การทำบัตรสมาร์ทการ์ด อสม. , การสำรวจคนพิการฝึกไม้เท้า, การจัดการความรู้ในการดำเนินโครงการกองทุนสุขภาพ, การสำรวจสุนัขและแมว ประจำปี 2564

แสดงความคิดเห็น