เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร) รองนายกเทศมนตรี, นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น, นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวภาสินี ธีรภานุ, นายกฤษฏ์ สว่างไสว, ดร.โกเมน กันตวธีระ, น.ส.นริสศรา เรืองศร, ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง) นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดทศบาล, นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ ,นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา, นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ประธานชุมชน, คณะกรรมการชุมชน, และองค์กรภาคประชาชน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรหอพักระดับ 4 ดาว ให้กับหอพัก 12 แห่ง ซึ่งหอพักระดับ 4 ดาว จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักทั้งในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบุคคล/องค์กรดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้ เทศบาลนครขอนแก่นรับโล่ “รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” จากสถาบันพระปกเกล้า ,เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ไขของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ,ชุมชนตะวันใหม่ ได้รับโล่รางวัลประเภทโครงการ "บ้านมั่นคงเมืองดีเด่น" เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ,คุณสุมารินทร์ กาญจนวรางกร ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ได้รับมอบเกียรติบัตรหอพักดีเด่น ระดับ 5 ดาว ,คุณอุรา ปราบมนตรี ประธานชุมชนการเคหะ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2563 ,คุณฐิติรัตน์ อัครสูรย์ ประธานชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น และศาลแรงงานภาค 4 จังหวัดอุดรธานี จากนั้นได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชน มาร่วม 2 กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ พิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น และงานบุญคูนเมืองขอนแก่น วิถี New normal ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิธีชุมนุมเทวดา ,พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 64 ปี ,พิธีสวดนพเคราะห์และมอบวัตถุมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สวดมนต์เมือง และอธิฐานจิต ,พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ , กิจกรรม “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” และ กิจกรรมโรงทาน นอกจากนี้ ยังมีวาระอื่นๆ ดังนี้ สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น , การฝึกอบรมพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 ,การจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 ,การแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ขององค์กรพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น