เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกฯ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ สมาชิกสภาเทศบาล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นางสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ภาคีเครือข่าย ตัวแทนพี่น้องชุมชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นครั้งที่ 1/2564 มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณา ได้แก่ ขออนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นปีงบประมาณ 2564 ,การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการกองทุนสุขภาพ และแนวทางและขั้นตอนการรับงบประมาณกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีวาระแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ รายงานสถานะการเงินกองทุนสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 ,รายงานสถานการณ์เงินกองทุนสุขภาพประจำไตรมาสที่ 4 ,รายงานการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 , แจ้งกำหนดการในการจัดทำแผนโครงการกองทุนสุขภาพ ประจำเขต1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นการร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น