เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์เบื้องต้นในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์เบื้องต้นในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563” โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี, นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลัง ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางนัชชา ศรีโนนชัย ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ , หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเรืองระวี จันทนาม ผอ.กลุ่มกฎหมายระเบียบและเรื่องรายร้องทุกข์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น,นางนภาวรรณ นาจะหมื่น ผอ.ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น, นายกานต์ พาดกลาง ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และนางโสภาภรณ์ บุญไกรสร หัวหน้าตราวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาการจัดหาประโยชน์เบื้องต้นในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพ และหารือพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้เช่าอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาขอลดค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล 20 คูหา การพิจารณาต่ออายสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล 20 คูหา

แสดงความคิดเห็น