เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยส่วนส่งเสริมการศึกษา,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมประชุม โดยเทศบาลนครขอนแก่นส่งผลงานในหัวข้อ “เมืองแห่งความสุข...เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่มวัย” ประกอบด้วย 3 โครงการใหญ่ คือ 1.เมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นมิตรกับเยาวชน 2.ศรีจันทร์ ย่านสร้างสรรค์ ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 3.คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประเมินรอบสุดท้ายในวันที่ 22 กันยายน 2563 หากผลการพิจารณาเป็นอย่างไร เทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอให้ได้ทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น