เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมการจัดงานแถลงข่าวประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแถลงข่าวประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 โดยมีนางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์,นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ ,นายประสิทธิ์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ,นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ,หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานครู และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 “วิถีอีสาน วิถีNew Normal” ได้กำหนดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน ราชาออคิดขอนแก่น สำหรับงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 การประกวดฮ้านประทีป , ขบวนแห่ พร้อมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา 2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พิธีกวนข้าวทิพย์ , ครอบครัวกตัญญู , ฟังธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู , พิธีลอยประทีปบูชาน้ำ วันที่ 3 ตุลาคม 2563 พิธีตักบาตรเทโว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชมรมคนรักชวนชม , ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ , ชมรมบอนไซขอนแก่น , ชมรมนกกรงหัวจุก , ชมรมพระเครื่องขอนแก่น ,แคตตัสขอนแก่น , ชมรมเครื่องบินเล็กขอนแก่น) การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ การทำกระทงคุ้มวัดต่างๆ และการจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น ทั้งนี้ สืบเนื่องอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อโคโรนา 2019 ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มีแนวทางการจัดงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีอีสาน เหมาะสมกับสถานการณ์ และคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข โดยให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น