นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดอบรม “โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล ตลอดจนประธานชุมชน ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 95 ชุมชน เข้าร่วมอบรมด้วย สำหรับโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นภายใต้แนวนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นในการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน โดยมีการกระจายภารกิจ กระจายรายได้ “โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่” โดยชุมชนได้ดำเนินโครงการชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลถนนสายหลัก ถนนสายรอง การกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น และโครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน โดยมีอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมดำเนินงานเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ กวาดถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในชุมชน รวมถึงการเก็บขนและรวบรวมขยะในชุมชน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของชุมชนที่ดำเนินงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์โครงการ และให้คำแนะนำปรับปรุงในส่วนที่พบปัญหาและการร้องเรียน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน

แสดงความคิดเห็น