พิธีเปิดโครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (เดิม) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีกับ “พิธีเปิดโครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนายสุพัฒน์ จันทนาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ,ผู้แทนจากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดี รวมไปถึง นายสุภกฤษ์ สุภธีระ ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 ในฐานะตัวแทนผู้ดูแลโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น,รองปลัดเทศบาล (นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร ,นางกฤษณา แสนสอาด , นายสุปัทม์ ทองรัตน์) ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง , ผู้บริหารสถานศึกษา , พนักงานเทศบาล และประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สำหรับ “โครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน” เป็นความร่วมมือของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ,เทศบาลนครขอนแก่น ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า หน่วยงานภาคเอกชน และที่สำคัญคือเกิดจากความเสียสละร่วมมือร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และพี่น้องชุมชน โดยมีแนวคิดและวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการทำอาหารแจกผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เช่น คนไร้บ้าน คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง คนตกงาน คนพิการ ฯลฯ และเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูชุมชน / เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือการเตรียมความพร้อมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่สำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ ครัวกลางจะมีการบริหารจัดการโดยชุมชนในพื้นที่ ตั้งแต่การระดมทุนและทรัพยากร ทำครัว คัดกรองผู้ยากไร้ และแจกจ่ายอาหาร ซึ่งหลายชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมนำร่องไปแล้วนั้น โดยการจัดงานในวันนี้จะแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซน1 ชุมชนเขต1, โซน 2-3 ชุมชนเขต 2, โซน 4-5 ชุมชนเขต 3 และโซน 6 ชุมชนเขต 4 ซึ่งมีเป้าหมายจำนวนชุมชนละ 4-5 คน (รวม 300 คน แต่ละคนจะนำปิ่นโตมาด้วย) และการแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนทั่วไปอีก 300 กล่อง ซึ่งเป็นการใข้วัสดุที่รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ร่วมกับบริษัทซีพีออลล์ จำกีด (มหาชน) และบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้แทนครัวกลางทั้ง 6 โซน ตลอดจนทางผู้แทนทั้ง 6 โซนครัวกลาง ได้มอบปิ่นโตอาหาร เพื่อเป็นของที่ระลึกเชิงสัญลักษณ์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณทุกความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดขอนแก่น ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า ,บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , คณะผู้ทรงบัญชี และ กลุ่มประธานชุมชนและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน ทั้ง 6 โซน ที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา ไม่นิ่งเฉยในสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่ประขาชนลุกขึ้นมาดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความกระตือรือร้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรภาคเอกชน เป็นหน่วยงานสนับสนุน จะทำให้โครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน ภายใต้แนวคิดของกองทุนชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน โซน 1-6 จะเกิดความยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น