เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 7/2563

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 7/2563 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ( นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายจุลนพ ทองโสภิต }นายมนตรี สิงหปุณณภัทร,) ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล ( นางกฤษณา แสนสอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ) ,ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1.การรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.การรายงานการจัดกิจกรรมการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงเพาะปลูกพันธุ์ผักพระราชทานฯโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี 3.การรับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการควบคุมแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งจาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทที่ 1 บุคคลส่วนราชการ รวมถึงบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” คือ 1. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทที่ 1บุคคลส่วนราชการ 2.นางสาวอุรา ปราบมนตรี ประธานชุมชนการเคหะ ได้รับรางวัลบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทที่ 2 ภาคเอกชน / เครือข่ายต่างๆ / บุคลากรศาสนา 4.การรายงานรายรับจริง – จ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 5.การแนะนำตัวผู้บริหารสถานศึกษา 6.การแนะนำตัวพนักงานสายผู้บริหารเทศบาล 7.การพิจารณาแนวทางการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโบ๊เบ๊) 8.การคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานต้นกล้าแห่งปัญญาและเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวทางในการพิจารณาถึงกระบวนการคัดกรอง ภารกิจหน้าที่ สัดส่วนของคณะกรรมการ และวาระการดำรงตำแหน่ง 9.การจัดการศึกษาตามรูปแบบ The School Cluster management system โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ (อนุบาล /ประถมศึกษา /มัธยมศึกษา) กลุ่มที่ 2 สายอาชีพ กลุ่มที่ 3 ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 10.การพิจารณาชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด โดยมีแนวคิดจะต้องมีการกระบวนการพิจารณาชื่อของโรงเรียนโดยจะต้องเกิดจากความคิดเห็นและมติของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล, คณะกรรมการสถานศึกษา ,พี่น้องชุมชน, ผู้ปกครอง ,คณะครูอาจารย์ และประชาชนที่สนใจ

แสดงความคิดเห็น