เทศบาลนครขอนแก่นประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงรายละเอียด “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2/2563) โดยมี น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการเปิด 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมิน หรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านประเมิน ITA ซึ่งการเปิดทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

แสดงความคิดเห็น