นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทที่ 1

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทที่ 1 บุคคลส่วนราชการ รวมถึงบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ,พนักงานเทศบาล และพี่น้อง อสม. เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีด้วย ซึ่งในการนี้ยังมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น คือ นางสาวอุรา ปราบมนตรี ประธานชุมชนการเคหะ ได้รับรางวัลบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทที่ 2 ภาคเอกชน / เครือข่ายต่างๆ / บุคลากรศาสนา อีกด้วย สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561) กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยมีการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2563 นี้ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาคัดสรรคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมานั้น เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ภายใต้แนวคิดให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจกรรมความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน และต้องสร้างความสนุกสนาน ประทับใจ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และการจัดทำโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าปลอดพนัน โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดกติกาของชุมชนให้เป็นงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ตลอดจนการดำเนินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย โดยการแนะนะประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แก่สถานประกอบการและออกตรวจบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปราม ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวขอนแก่น และประชาชนทั่วไป ที่ได้ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมติของสังคมร่วมกันมาโดยตลอด เพื่อขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นสู่มหานครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น