เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม โดยมี รองนายกเทศมนตรี ( นายจุลนพ ทองโสภิต , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ) , ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล ( นางกฤษณา แสนสอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ) ,ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่นเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามเสนอ

แสดงความคิดเห็น