เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ( นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ) ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล ( นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร, นางกฤษณา แสนสอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ) ,ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 3.1 เรื่องรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล 3.2 เรื่องไข้เลือดออกและการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา ร่วมกับอำเภอเมือง 3.3 เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตลาดถนนฅนเดินขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3.4 เรื่องรายงานข้อมูลการส่งหน้ากากอนามัย(ผ้า) ให้พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 3.5 เรื่องการจัดทำธนาคารอาหาร (Food Bank) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 4.1 เรื่องรายงานรายรับจริง – จ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 4.2 เรื่องสรุปคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาพรวมของเทศบาลนคร 4.3 เรื่องรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาสายบริหารที่จะโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น 4.4 เรื่องรายงานตัวพนักงานครูเทศบาล ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.1 เรื่องแนวทางการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโบ๊เบ๊) , อาคารตลาดหนองไผ่ล้อม ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

แสดงความคิดเห็น